Wprowadź innowację w swojej firmie!

Zapraszamy przedsiębiorców do sfinansowania ze środków UE badań przemysłowych (do 80%) i prac rozwojowych (do 60%). Wnioski będą oceniane w ciągu 60-90 dni. Dofinansowanie obejmuje opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badania rynku. Do wydatków kwalifikujących się do wsparcia należą koszty wynagrodzeń, koszty podwykonawstwa, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń wykorzystywanych do prac przedwdrożeniowych w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych ( amortyzacja lub część raty leasingowej)

Ponadto dofinansowane będą:
• materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
• drobne narzędzia i sprzęt (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości) wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych;
• koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej;
• koszty utrzymania linii technologicznych w okresie i w proporcji wykorzystania do prac przedwdrożeniowych projektu;
• usługi rzecznika patentowego;
• koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, które są niezbędne do realizacji projektu
• koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań,
• koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu np. koszty uzyskania certyfikatu, patentu (pierwsza rejestracja);
• koszty usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac przedwdrożeniowych projektu,;
• koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych całego projektu;
• koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% całości planowych wydatków związanych z projektem

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla MŚP wynosi 1 mln PLN, a dla dużych przedsiębiorców 5 mln PLN .
Nabór już trwa !!!