DOBRA SZKOŁA – LEPSZY UCZEŃ

Od września ruszamy ze wspólnym projektem realizowanym z Urzędem Gminy Oleśnica oraz Fundacją Krzyżowa

Projekt “Dobra szkoła – lepszy uczeń” skierowany jest do 1.190 uczniów, w tym 30 niepełnosprawnych i 84 nauczycieli ze wszystkich 7 szkół publicznych z miasta Oleśnica. Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewniania równego dostępu do dobrej jakości edukacji, do formalnych i pozaformalnych metod kształcenia oraz do wymiany doświadczeń zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.

Termin realizacji: od 2.09.2019 do 30.04.2021

Wartość dofinansowania z UE: 2.615.882,39 zł

Zadania realizowane w projekcie to:

  • Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
  • Realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia.
  • Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów.
  • Zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno – pedagogicznym, m.in. logopedia, specyficzne trudności w nauce, kompetencje emocjonalno – społeczne.
  • Realizacja alternatywnych form nauczania, w tym wyjazdy na Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy, Hydropolis, Humanitarium oraz do Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej na zajęcia cyfrowe w ramach Digital Pathways.
  • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
  • Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – warsztaty szkoleniowe i coaching, w tym Kalejdoskop Kariery i Digital Pathways.
  • Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli.
  • Wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz narzędzia TIK.
  • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.