POŻYCZKA Z UNIJNYM WSPARCIEM

Pożyczki unijne udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z pożyczki można sfinansować innowacyjne inwestycje i przedsięwzięcia rozwojowe.

 

Co oferuje fundusz pożyczkowy?

 • okres spłaty pożyczki do 5 lat
 • pożyczki rozwojowe do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • pożyczki rozwojowe od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,83% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,83% dla pozostałych podmiotów
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Na jakie inwestycje?

 • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług (zakup nowoczesnych maszyn, sprzętu, linii produkcyjnej)
 • rozwój lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa (prace budowlane)
 • finansowanie kapitału obrotowego, bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (towar w przypadku firm handlowych, surowce i materiały w przypadku firm produkcyjnych)

Kto może skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki?

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Wymagane zabezpieczenia pożyczki

 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez
 • rodzaje zabezpieczeń można łączyć
 • poręczenie wekslowe osób trzecich,

Uwaga! Pożyczki unijne udzielane są w trybie ciągłym tylko do wyczerpania alokacji.